MP4 : BİLİMİN AMACI ALLAH'I TESBİH ETMEKTİRFLV : BİLİMİN AMACI ALLAH'I TESBİH ETMEKTİRDOC : BİLİMİN AMACI ALLAH'I TESBİH ETMEKTİRMP3 : BİLİMİN AMACI ALLAH'I TESBİH ETMEKTİR